Regulamin wypożyczalni sprzętu foto - N-Rent

REGULAMIN www.N-Rent.pl

Ogólne warunki funkcjonowania serwisu oraz wynajmu sprzętu fotograficznego

Warszawa, 24.07.2016

PRZYJĘTE DEFINICJE

Ogólne Warunki Wynajmu, dalej OW – niniejszy dokument przedstawiający ogólne zasady korzystania ze strony N-Rent.pl, usługi wynajmy sprzętu fotograficznego, obowiązki i przywileje Wynajmującego oraz Najemcy.

Wynajmujący – Lighthouse Media Sp. z o.o., Zambski Kościelne 94, 07-215 Obryte,
NIP: 568 16 16 399, tel. +48 691 286 789

Najemca – osoba wynajmująca sprzęt od Wynajmującego spełniająca warunki wynajmu określone OW oraz postanowieniach umowy najmu.

Umowa najmu, zwana dalej Umową – określa szczegółowe warunki wynajmu sprzętu nieokreślone w OW oraz inne ustalenia pomiedzy Wynajmującym i Najemcą.

Usługa wynajmu, zwana dalej Wynajmem – odpłatne udostępnienie Najemcy sprzętu fotograficznego i akcesoriów po cenach wynikających z Umowy i Cennika Wynajmu

Cennik Wynajmu, zwany dalej Cennikiem – określa postanowienia finansowe związane
z realizacją Wynajmu.

– zawiera stawkę dzienną w PLN za wynajem każdego z oferowanych produktów, wartość odtworzeniową sprzętu oraz kaucji.

– cennik wynajmu publikowany jest na stronie N-Rent.pl na stronie każdego z produktów.

– w szczególnych przypadkach, ceny mogą podlegać obniżkom oraz rabatom, w wyniku ustaleń pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą wynikających z Umowy.

ZASADY WYNAJMU

1. Rejestracja w serwisie

W celu realizacji usługi online Wynajmu Najemca zobowiązany jest do wykonania następujących kroków.

Rejestracji na stronie N-Rent.pl:

Należy uzupełnić dane osobowe, załączyć skan dokumentu potwierdzającego tożsamość Najemcy (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), a także zaakceptować OW. W przypadku firm należy załączyć skan odpisu z KRS oraz dokumentu nadania NIP.

Następnie najemca zobowiązany jest do potwierdzenia rejestracji klikając link aktywujący konto w serwisie N-Rent.pl który wysyłany jest mailowo do każdego użytkownika serwisu w momencie rejestracji.

2. Zamówienie sprzętu

Zamówienie usługi wynajmu sprzętu odbywa się wyłącznie poprzez stronę N-Rent.pl W celu dokonania zamówienia, należy dodać wybrane produkty do koszyka uprzednio określając datę początkową oraz czas trwania Wynajmu. Zamówienia można również składać mailowo lub telefonicznie.

3. Umowa Wynajmu

Umowa zostaje przesłana Najemcy za pośrednictwem poczty elektronicznej do podpisu. Odesłanie podpisanej i zeskanowanej umowy jest warunkiem realizacji usługi Wynajmu. W przypadku odbioru osobistego dopuszcza się podpisanie umowy w dn. wydania sprzętu.

Oryginał Umowy podpisany przez Wynajmującego zostanie dostarczony wraz z wynajętym sprzętem zwracanym przez Najemcę.

Umowa zawiera szczegółowe informacje na temat wynajmowanego sprzętu, dane Wynajmującego oraz Najemcy, finansowe ustalenia dotyczące danego wypożyczenia (koszt wynajmu, wartość odtworzeniowa, zniżki i rabaty), a także dodatkowe postanowienia pomiędzy stronami Umowy.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.

W przypadku sprzecznych postanowień Umowy i OW, obowiązują zapisy zawarte w Umowie.

4. Płatność

Warunkiem wysyłki/odbioru osobistego sprzętu jest uprzednie dokonanie opłaty za wynajem zgodnie z Umową zawierającej w określonych przypadkach koszty wysyłki oraz wpłata kaucji w wysokości 10% wartości odtworzeniowej sprzętu.

Podstawą do dokonania płatności jest faktura VAT wystawiana przez Wynajmującego, przesyłana po podpisaniu Umowy drogą elektroniczną.

Zwrot kaucji całkowitej, pod warunkiem zwrotu sprzętu w stanie nie gorszym niż w momencie otrzymania od N-Rent.pl, następuje przy osobistym zwrocie sprzętu lub w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu otrzymania przez N-Rent.pl paczki kurierskiej od Najemcy (za dzień zwrotu kaucji całkowitej przyjmuje się tu dzień złożenia przez Wynajmującego dyspozycji przelewu kwoty kaucji całkowitej na konto Najemcy)

W przypadku wpłaty na konto bankowe dane osoby wpłacającej muszą być takie same jak dane osoby zarejestrowanej na stronie N-Rent.pl, składającej zamówienie na wynajem.

W przypadku wpłaty gotówką Najemca wyraża zgodę na weryfikację swojej tożsamości przez pracownika N-Rent.pl. W przypadku nieokazania dokumentu potwierdzającego tożsamość Wynajmujący może odmówić Wynajmu.

Najemca zobowiązuje się do dokonania wszelkich płatności związanych z Wynajmem na co najmniej 5 dni przed pierwszym dniem Wynajmu określonym w Umowie.

W przypadku dokonania zamówienia w terminie krótszym niż 5 dni od pierwszego dnia Wynajmu zasady płatności umawiane są drogą telefoniczną przez Wynajmującego i Najemcę.

5. Dostawa

Istnieje możliwość odbioru osobistego sprzętu. Lokalizacja – Warszawa -Żoliborz. W takim przypadku konieczny jest kontakt osobisty w celu ustalenia możliwości odbioru w konkretnym przedziale czasowym. Zwrot towaru w takim przypadku odbywa się na takich samych zasadach.

Wynajmujący oferuje również dostawę w formie przesyłki kurierskiej. Nadanie przesyłki następuje 1 dzień roboczy przed terminem okresu wynajmu zawartym w Umowie.

Wynajmujący nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w doręczeniu wynikające z problemami firm kurierskich z realizacją usług.

Przesyłka zwrotna zostaje wysłana do Wynajmującego ostatniego dnia trwania okresu Wynajmu określonego w umowie.

Jeżeli dzień ten jest niedzielą lub innym dniem świątecznym ustawowo wolnym od pracy po którym bezpośrednio następuje dzień roboczy, nadanie przesyłki zwrotnej może być dokonane do godz. 12.00 we wspomnianym dniu roboczym

Jeżeli ostatni dzień wynajmu jest niedzielą lub innym dniem świątecznym ustawowo wolnym od pracy po którym bezpośrednio następuje kolejny dzień/kolejne dni ustawowo wolne od pracy należy tak dobrać dzień zwrotu towaru, żeby jego ostatni dzień przypadał na dzień roboczy. W przeciwnym razie Najemca zostanie obciążony kosztami wynajmu sprzętu także w dni ustawowo wolne od pracy, mimo że nie miał możliwości nadania w tym czasie przesyłki zwrotnej.

Przyjmuje się, że sobota jest dniem roboczym.

6. Okres wynajmu

Jednostką rozliczeniową okresu wynajmu jest 1 dzień. Okres wynajmu rozpoczyna się od dnia odbioru osobistego sprzętu (włącznie) lub od najbliższego dnia roboczego po dniu nadania przesyłki kurierskiej, a kończy w dniu osobistego zwrotu sprzętu lub dniu nadania zwrotnej przesyłki kurierskiej. Minimalny okres wynajmu to 2 dni.

Możliwe jest wydłużenie okresu wynajmu za zgodą Wynajmującego wyłącznie w sytuacji gdy sprzęt nie jest zarezerwowany przez kolejnych Najemców.

W przypadku wydłużenia okresu wynajmu za zgodą Wynajmującego sporządzony zostanie aneks do umowy wynajmu zawierający nowe terminy Wynajmu oraz jego warunki finansowe. Zgoda na przedłużenie wynajmu może zostać udzielona przez Wynajmującego mailowo (email z adresu biuro@N-Rent.pl).

W przypadku niedokonania zwrotu w terminie zawartym w Umowie z winy Najemcy zobowiązany jest on do zapłaty kary umownej w wysokości 300% ceny wynajmu zawartej w Umowie za każdy dzień zwłoki wraz z odsetkami. Dodatkowo Najemca zobowiązuje się do pokrycia strat wynikających z ewentualnych roszczeń względem Wynajmującego ze strony Najemców, których Wynajmujący z powodu opóźnienia w zwrocie sprzętu nie będzie mógł zostać zrealizować, albo zostanie zrealizowany w ograniczonym zakresie.

7. Odpowiedzialność Najemcy

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wynajęty sprzęt z wyłączeniem wad fabrycznych, ukrytych lub innych podlegających naprawie gwarancyjnej w autoryzowanym serwisie.

Najemca zobowiązuje się do zachowania wyższej staranności użytkowania w stosunku do wynajmowanego sprzętu, do użytkowania go zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do przestrzegania zaleceń zawartych w dołączonej do sprzętu instrukcji obsługi.

Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia wynajętego sprzętu przed utratą lub zniszczeniem, ponosi pełną odpowiedzialność za szkody własne, jak również wyrządzone osobom trzecim, a także szkody materialne spowodowane użytkowaniem wynajętego sprzętu.

Najemca zobowiązuje się do nieudostępniania ani niepodnajmowania wynajmowanego sprzętu osobom trzecim nie będącym stronami Umowy.

8. Odpowiedzialność Wynajmującego

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za za szkody oraz straty finansowe będące efektem awarii sprzętu.

9. Awarie, utrata oraz uszkodzenia wynajmowanego sprzętu

Wynajmujący wypożycza w pełni sprawny sprzęt, gwarantuje jego sprawne działanie pod warunkiem użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi producenta.

Najemca zobowiązany jest do dokonania zwrotu wynajętego sprzętu w stanie nie gorszym niż w momencie odbioru. Sprzęt powinien być nieuszkodzony, czysty, prawidłowo zabezpieczony.

W przypadku awarii sprzętu wynikającej z wad fabrycznych, ukrytych, lub innych podlegających naprawom gwarancyjnym, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu sprzętu Wynajmującemu, ten zaś dokona naprawy we własnym zakresie w autoryzowanym serwisie i zrezygnuje z naliczania opłat za wynajem za okres od dnia wystąpienia awarii (włącznie) do końca zadeklarowanego przez Najemcę oraz wpisanego w Umowie okresu wynajmu.

W przypadku awarii lub drobnego uszkodzenia innego rodzaju nieopisanego powyżej Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia N-Rent.pl oraz zwrotu towaru. Najemca może zostać obciążony kosztami naprawy. W przypadku naprawy sprzętu wpłacona przez Najemcę kaucja zostaje zatrzymana do momentu oceny kosztów naprawy sprzętu. Koszt naprawy w pierwszej kolejności będzie pokryty z kaucji.

W razie utraty sprzętu lub uszkodzeniu w sposób uniemożliwiający naprawę lub dalsze użytkowanie sprzętu w terminie Wynajmu zawartym w Umowie, Najemca zobowiązuje się do zapłacenia na rzecz Wynajmującego wartości odtworzeniowej sprzętu zawartej w Umowie.

Najemca w żadnym wypadku nie jest upoważniony do dokonywania napraw sprzętu we własnym zakresie.

Wystąpienie jakiejkolwiek usterki nie zwalnia Najemcy od odpowiedzialności za wynajęty sprzęt.

Każdy spadek wartości sprzętu będący efektem użytkowania sprzętu przez Najemcę w okresie Wynajmu może być przedmiotem roszczeń finansowych Wynajmującego względem Najemcy.

10. Ubezpieczenie sprzętu

Wynajmując sprzęt Najemcy przysługuje ubezpieczenie. Ubezpieczenie obejmuje kradzież sprzętu z włamaniem lub rozbojem oraz wszelkie uszkodzenia sprzętu z winy Najemcy. W przypadku wystąpienia szkody franszyza (odpowiedzialność ubezpieczającego) wynosi 500 zł lub do 10% wartości odtworzeniowej sprzętu. Koszt ten będzie pokrywany z kaucji wpłaconej przez Najemcę. W przypadku nieuznania roszczenia przez firmę ubezpieczającą Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody powstałe w wynajętym sprzęcie. Odpowiedzialność ta wykracza ponad wpłaconą kaucję, w zależności od rozmiaru szkody może sięgnąć wartości odtworzeniowej sprżętu.

Dokonując zwrotu sprzętu za pomocą przesyłki kurierskiej Najemca zobowiązuje się do ubezpieczenia przesyłki na co najmniej kwotę sumy wartości odtworzeniowych wypożyczanych sprzętów.

11. Kwestie sporne

Wszelkie spory między Wynajmującym, a Najemcą będą rozstrzygane wpierw na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza.

12. Dane osobowe

Wszelkie dane osobowe gromadzone przez Wynajmującego służą wyłącznie celom związanym z realizację usług świadczonych przez N-Rent.pl i są przechowywane z należytą ostrożnością w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby nieuprawnione. Nie będą one udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem firm spedycyjnych wybranych do dostarczenia przesyłki.

Rejestrujący się w serwisie N-Rent.pl wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z konta w serwisie poprzez nadesłanie prośby o usunięcie konta za pośrednictwem e-maila. W takiej sytuacji zarówno konto jak i dane osobowe z nim związane zostaną bezpowrotnie usunięte z bazy danych Wynajmującego.